Koncert skupine Les Contre-Sujets
julij 28, 2016
Javni poziv za udeležbo slovenskih podjetij na poslovno-investicijskem forumu
avgust 19, 2016
Prikaži vse

Višji svetovalec za okolje, prostor in urbanistično načrtovanje ter PPZ

Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, ki jo zastopa Franc Škufca, župan, na podlagi 56., 57., 58. in 59. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007- UPB3, 65/2008, 40/2012 – ZUJF) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:

VIŠJI SVETOVALEC ZA OKOLJE, PROSTOR IN URBANISTIČNO NAČRTOVANJE TER PPZ

Kandidat, ki se bo prijavil na prosto uradniško delovno mesto mora poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013) ter pogojev, določenih v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007 – UPB3, 65/2008, 40/2012 – ZUJF):

    • da je državljan Republike Slovenije;
    • da ima splošno zdravstveno zmožnost;
    • da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
     mesecev;
    • da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja,ki se preganja po uradni dolžnosti

izpolnjevati še naslednje pogoje:

   • izobrazba najmanj visoka strokovna izobrazba, oziroma prva bolonjska stopnja;
   • najmanj 4 leta delovnih izkušenj;
   • veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B;
   • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka;
   • opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv;
   • poznavanje dela z računalnikom (Word, Excel in drugo);
   • znanje uradnega jezika;
   • znanje vsaj enega tujega jezika (B1 – Europass).

 

Kandidate vabimo, da pošljejo pisno prijavo v roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na spletni strani Občine Žužemberk. Prijavo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo:» ZA JAVNI NATEČAJ – VIŠJI SVETOVALEC ZA OKOLJE, PROSTOR IN URBANISTIČNO NAČRTOVANJE TER PPZ« na naslov: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi prijava v elektronski obliki, ki mora biti v zgoraj navedenem roku poslana na elektronski naslov: obcina.zuzemberk@zuzemberk.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan roka za prijavo. Formalno nepopolne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek, o čemer bo vsakemu kandidatu izdan sklep.

Izbira kandidata bo opravljena v izbirnem postopku, v katerem se lahko preizkusi usposobljenost kandidata za opravljanje nalog na delovnem mestu. Preizkus usposobljenosti je lahko preverjanje strokovne usposobljenosti iz dokumentacije, ki jo je predložil kandidat, ustni razgovor ali druga oblika.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi natečaja.

Ostale pogoje, delovne naloge in navodila o prijavi si oglejte na:

Javni natečaj-Višji svetovalec za okolje in prostor