VABILO: Zbori krajanov z županom Jožetom Papežem
Javni razpis
maj 17, 2017
Koncert ob 10. obletnici Mešanega pevskega zbora Žužemberk
maj 24, 2017
Prikaži vse

Podelitev statusa javnega dobra

Občina Žužemberk, Občinska uprava, izdaja po uradni dolžnosti, na podlagi 21. člena  Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št.: 110/02, 97/03 – odl. US, 41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A, 47/04, 62/04 – odl. US, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 17/14 – ZUOPŽ, 22/14 – odl. US, 19/15), v povezavi Zakonom o cestah (Uradni list RS, št.: 109/10, 48/12, 17/14 – ZUOPŽ, 36/14 – odl. US, 46/15),v zadevi podelitve statusa grajenega javnega dobra, naslednjo

ODLOČBO

Podeli se status grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičnini:

Št.

1

PARCELNA ŠTEVILKA

1972/1 (ID5986219)

 

1436 PARCELA

Žužemberk

cesta  

Več:
Podelitev statusa javnega dobra