Občinska uprava

Z ustanovitvijo Občine Žužemberk leta 1998 je bila postavljena tudi občinska uprava, ki je začela s svojim delovanjem 1.1.1999.
Občinska uprava izvaja odloke, odredbe, pravilnike in navodila, ki jih izdajata občinski svet in župan. Uprava izvaja tudi zakone in druge predpise države, kadar odloča o upravnih stvareh iz državne pristojnosti.

Z 1.7.2019 je koordinacijo dela in vodenje občinske uprave prevzel direktor občinske uprave Tomaž Hrastar, ki bo poleg nalog vodenja in delovno-pravnih razmerij skrbel še za delo občinskega sveta, nekaterih odborov in komisij, za obveščanje javnosti in posredovanje informacij javnega značaja, za arhiviranje pravnih aktov, nudil pomoč pri delu občinske volilne komisije, vodil določene investicijske projekte in delal na zahtevnejših projektih.

Višji svetovalec za okolje, prostor in urbanistično načrtovanje ter za opravljanje premoženjsko pravnih zadev mag. Samo Jakljič je v občinski upravi zaposlen od 1.11.2016 in pokriva področje prostorskega planiranja, premoženjsko-pravnih zadev ter drugih pomembnih upravnih zadev ter sodeluje pri delu odbora za okolje in prostor, komunalo in promet.

Koordinacijo dela občinske uprave je od 1.9.1999 do 30.6.2012 opravljal direktor občinske uprave Vlado Kostevc, sedaj pa bo delno pokrival področje družbenih dejavnosti: predšolska vzgoja, šolstvo, kultura, šport in druge javne potrebe ter bo skrbel za nekatere investicijske projekte. Pokrival bo še področje turizma, obrambe in varstva pred naravnimi in drugi nesrečami ter naravno in kulturno dediščino … ter bo svetovalec župana.

Finančnica Jelka Kocjančič pokriva področje računovodstva, knjiženja in obdelave računov in računovodskih podatkov in elektronski plačilni promet, kadrovskih evidenc, obračunov plač in drugih nalog. ga. Kocjančičeva ima delovne izkušnje še s Krajevne skupnosti Žužemberk.

Od 01.07.2015 je višji svetovalec za finance, proračun in gospodarstvo Roman  Kren, ki pokriva finančno področje, pripravlja določena poročila za občinski svet, delno vodi področje javnih naročil ter bdi za nekatere investicijske projekte, ki so sofinancirani iz proračuna RS ali EU.

Koordinatorka Jasmina Mirtič izdaja potrdila o namenski rabi zemljišč, delno pokriva tudi prodajo nepremičnin, skrbi za področje kmetijstva, pripravlja razpisno dokumentacijo ter skrbi za obdelavo prispelih vlog, sodeluje pri delu odborov in komisij.

Koordinator Beno Červenka skrbi za področje urejanja javnih površin, cestnih dejavnosti, pokriva celotno področje komunale, vodi nekatere investicijske projekte s tega področja prav tako pa skrbi za koordinacijo razporeditve del za delavce za vzdrževanje javnih površin ter cest.

Administratorka Tanja Hrovat je od 1.6.2012 odgovorna za področje sprejema in oddaje pošte, dopisov in vlog in arhiva. Sodeluje tudi pri delu občinskega sveta in nekaterih odborov in komisij.

Janez Boben dela na področju komunalnih del, rednem vzdrževanju javnih površin in komunalne infrastrukture.

Še telefonske številke:

# tel. številka področje e-naslov
1. 07 3885 180 tajništvo obcina.zuzemberk@zuzemberk.si 

administracija@zuzemberk.si

2. 07 3885 181 fax  
3. 07 3885 182 župan  zupan@zuzemberk.si
4. 07 38 85 190 direktor občinske uprave tomaz.hrastar@zuzemberk.si
5. 07 38 85 195 

07 3885 186

finance roman.kren@zuzemberk.si 

jelka.kocjancic@zuzemberk.si

6. 07 3885 184 svetovalec župana in družbene dejavnosti vlado.kostevc@zuzemberk.si
7. 07 3885 191 urejanje okolja, komunala in promet beno.cervenka@zuzemberk.si
8. 07 3885 192 kmetijstvo in prostor jasmina.mirtic@zuzemberk.si
9. 07 3885 193 prostorsko planiranje, nepremičnine, soglasja za posege v prostor  samo.jakljic@zuzemberk.si

Organ skupne občinske uprave Suhe krajine
sou@zuzemberk.si
Vodja organa Rafko Križman
rafko.krizman@zuzemberk.si
tel. 07 38 85 194

Pooblaščene osebe za vodenje in odločanje v upravnih postopkih
Sprememba pravilnika o sistemizaciji 2015
Katalog delovnih mest 2015
Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
Pravilnik o razporeditvi delovnega časa v občinski upravi
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi
Sprememba pravilnika o sistematizaciji maj 2008
Sprememba pravilnika o sistematizaciji julij 2008
Katalog delovnih mest 2008
Odlok o organizaciji občinske uprave