avgust 6, 2015

Občina Žužemberk in Občina Golubac iz Republike Srbije podpisali listino o pobratenju

Občina Žužemberk in Opština Golubac iz Republike Srbije sta v nedeljo 26. julija 2015 v Golubcu podpisali listino o pobratenju med obema občinama, s katero se […]
julij 28, 2015

Vabilo na podpis Pogodbe o ustanovitvi in delovanju LAS STIK in ustanovno skupščino LAS STIK

Spoštovani, vabimo vas na Podpis pogodbe o ustanovitvi in delovanju LAS STIK in Ustanovno skupščino LAS STIK (Lokalna akcijska skupina Suha krajina, Temenica in Krka), ki […]
julij 28, 2015

Javni poziv za vzpostavitev lokalnega partnerstva in članstva v lokalni akcijski skupini

Občina Žužemberk objavlja javni poziv za vzpostavitev lokalnega partnerstva in članstva v lokalni akcijski skupini (LAS) na območju občin Dolenjske Toplice, Ivančna Gorica, Trebnje in Žužemberk. […]
julij 7, 2015

Ukinitev statusa grajenega javnega dobra

Občina Žužemberk izdaja Odločbo o ukinitvi grajenega javnega dobra na nepremičninah: parc. št. 157/2 k.o. 1445 Brezova Reber, parc. št. 1631/2 k.o. 1442 Stavča vas, parc.št. […]
julij 1, 2015

Namere

Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, ki jo zastopa župan Franc Škufca, na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih […]
maj 7, 2015

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta

7.5.2015 Občina Žužemberk Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (URL RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14-odl. US […]
maj 5, 2015

Javni razpisi za društva

5.5.2015 Občina Žužemberk Občina Žužemberk objavlja javne razpise za naslednja društva: Razpisna dokumentacija za invalidska in humanitarna društva Razpisna dokumentacija za kmetijska društva Razpisna dokumentacija šport […]
april 16, 2015

Razpis za občinska priznanja za 2014

16.4.2015 Občina Žužemberk Na podlagi 2., 4. in 15. člena Odloka o priznanjih Občine Žužemberk (Ur.l. RS, št. 55/02 in 29/10) Komisija za mandatna vprašanja, volitve, […]
april 7, 2015

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

7.4.2015 Občina Žužemberk Občina Žužemberk objavlja natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta – Višji svetovalec za finance in gospodarstvo. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno […]
marec 17, 2015

Namera – Žvirče

17.3.2015 Občina Žužemberk Občina Žužemberk na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12 […]