junij 10, 2016

Organ skupne občinske uprave Suhe krajine

Na podlagi 50. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07 –UPB2 s spremembami in dopolnitvami), četrtega in petega odstavka 26. ter 40. in […]
junij 2, 2016

Ukinitev statusa javnega dobra

Občina Žužemberk izdaja na podlagi 23. člena v povezavi z 213. členom Zakona o graditvi objektov (URL RS št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – […]
junij 2, 2016

Namere o prodaji občinskih zemljišč

Občina Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk, objavlja na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (URL RS št. 34/2011, s spremembami in […]
maj 9, 2016

Javni razpis za podelitev priznanj Občine Žužemberk

Občina Žužemberk zbira predloge za kandidate za priznanja, ki so se v letu 2015 izkazali s svojim delom in prispevali k prepoznavnosti, družbenemu, gospodarskemu in splošnemu […]
maj 5, 2016

Razpis garancij in posojil iz garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2016

Obvestilo! Razvojni center Novo mesto d.o.o. je 22. 4. 2016 v uradnem listu objavil Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2016. […]
april 4, 2016

Razpis za kmetijstvo

Občina Žužemberk objavlja naslednji javni razpis: Javni razpis za kmetijstvo 2016 Vloga – nosilci kmetijskih gospodarstev_JR-2016
april 4, 2016

Razpis za društva

Občina Žužemberk objavlja javne razpise za naslednja društva: Razpisna dokumentacija za kmetijska društva Razpisna dokumentacija za kulturo 2016 Razpisna dokumentacija za šport Razpisna dokumentacija za turistična […]
marec 22, 2016

Občinski podrobni prostorski načrt Poslovna cona Klek

Občinski podrobni prostorski načrt Poslovna cona Klek Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Klek Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN […]
marec 4, 2016

Javni razpis za sofinanciranje obnove kulturne dediščine

Na osnovi 9. člena Statuta Občine Žužemberk (Ur. l. RS, št. 66/10 – UPB 1), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju obnove kulturne dediščine na območju Občine Žužemberk (Ur. […]
februar 26, 2016

Odločba o ukinitvi statusa javnega dobra

Občina Žužemberk izdaja na podlagi 23. člena v povezavi z 213. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 — uradno prečiščeno besedilo 14a/05 […]