VABILO: Zbori krajanov z županom Jožetom Papežem
Razpis za letovanje otrok na Debelem rtiču 2017
april 10, 2017
Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2017
april 13, 2017
Prikaži vse

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Žužemberk v letu 2017

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Žužemberk za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 60/2015) in Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2017 (Uradni list RS, št. 88/2016) Občina Žužemberk objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI ŽUŽEMBERK V LETU 2017

 Občina Žužemberk razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2017 višini 40.000 EUR po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014. Sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo proračuna.

Vloge se oddajo osebno v sprejemni pisarni občine, Grajski trg 33 ali pošljejo na naslov: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, do vključno 5.5.2017 oz. morajo biti najpozneje ta dan oddane na pošti kot priporočena pošiljka.

Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti ter ustrezno označena. Na sprednji strani kuverte mora biti izpisano:

»NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – kmetijstvo 2017, ukrep št. ________!«.

Na hrbtni strani kuverte morajo biti navedeni podatki o vlagatelju: ime in priimek ter naslov (če gre za fizično osebo) oz. naziv in naslov (če gre za pravno osebo). Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa.

V primeru, da bo priliv sredstev v občinski proračun v letu 2017 manjši od načrtovanega, si Občina Žužemberk pridružuje pravico, da razdeli sredstva v manjšem obsegu od navedenih.

 

Vloga
javni razpis 2017

Pravilnik Uradni list